Autismi & Autismin kirjo (ASDs)

 • Aspergerin oireryhmä
  • Ei merkittävää puheenkehityksen tai älyllisten taitojen viivästymää
  • Motorista kömpelyyttä
  • Kielen käyttötaitojen vaikeuksia
 • Autismin liitännäisdiagnooseja
  • Epilepsia, näkö-,kuulo-, liikuntavamma, ADHD, masennus, ahdistus, selektiivinen mutismi (puhumattomuus), obsessiivis-kompulsiivinen persoonallisuushäiriö
 • Diagnosointi
  • ADI-R (Autism Diagnostic Interview-Revised)
  • ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule)
  • CHAT ja M-CHAT - vauvaikäisille lapsille (Checklist for Autism in Toddlers)
  • ESAT (Early Screening of Autistic Traits Questionnaire)
  • ASSQ (Autism Spectrum Screening Questionnaire) -> tarkka - käytetään myös Aspergerin oireyhtymässä
 • Diagnooseja
  • F84.0 Lapsuusiän autismi
  • F84.1 Epätyypillinen autismi
  • F84.2 Rettin oireyhtymä
  • F84.3 Muu lapsuuden aikainen persoonallisuutta hajottava häiriö
  • F84.4 Älylliseen kehitysvammaisuuteen ja kaavamaisiin liikkeisiin liittyvä hyperaktiivisuus oireyhtymä
 • Autismi ja aivojen poikkeavuus
  • De novo -mutaatio (geenivirheitä, joita ei ole vanhemmilla)
  • Prefrontaalisen aivokuoren hermosolujen lisääntynyt määrä
  • Purkinyen solujen poikkeavuuksia
  • Hippokampuksen (aivoturson) kypsymishäiriö - vaikuttaa muistiin ja tätä kautta kehitykseen
  • Mantelitumakkeen kypsymishäiriö - tunnereaktioiden muutoksia
  • Neuroinflammatoriset tekijät (tutkimusasteella)
  • Valkean aineen suuri määrä aivojen kehitysvaiheessa - vaikuttaa isoaivojen poimutukseen
  • Aivokurkiainen on pienentynyt - Aivolohkot eivät kommunikoi keskenään luonnollisesti
  • Hermoratojen toiminnan häiriöitä valkeassa aineessa - sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kielen häiriöt
  • Hermovälittäjäaineiden muutoksia
  • Tärkein syy autismiin - laaja-alainen hermoston kehityksellinen häiriö, joka viitta kantasolujen kehityshäiriöön
  • Epäluonnollisuutta pikkuaivoissa ja amygdalassa (yhteys näköaivokuorelle - heikko kasvojen tunnistun yms. katseeseen liittyvät poikkeavuudet), sekä etuaivojen limbisessä järjestelmässä
  • Aivorungon poikkeavuudet (sensorisen integraation puute)
  • Ylempi temporaaliuurre, takimmainen osa - katsesuunnan havaitseminen <> sosiokommunikatiiviset taidot
  • Vähentynyttä aktivaatiota temporaalilohkojen alapinnalla ja FFA-alueella (fusiform face area) (1)
 • Oireita
  •  Poikkeava katsekontakti
  • "Mielen sokeus" - ei ymmärrystä muiden mielenmaailmasta
  • Vaikeus hahmottaa kokonaisuuksia, kuten kasvoja (1)
  • Sosioemotionaalisen vastavuoroisuuden puute
  • Kommunikaatio vaikeudet
  • Kaavamainenk käyttäytyminen
  • Hypo- ja hypersensitiivisyys
  • Äänen akustisten piirteiden hahmottaminen
  • Vaikeus kiinnittää huomiota puheeseen
   • Äänen tajuuden hahmottaminen kuitenkin normaalia parempi
 • Oheis oireita
  • Särö-X-oireyhtymä
  • Tuberoosiskleroosi
  • (Epilepsia)
 • Päättelyitä
  • Autistinen lapsi ei pysty lukemaan ihmisen katsetta (amygdalassa esiintyvä häiriö), eikä kasvoihin katsomiselle ole sitä kautta motivaatiota
   • Autistisen henkilön alfataajuinen aktiviteetti aivoissa ei painotu vasemmalle katsekontaktista, eikä siis aiheuta "lähestymisen tunnetta", mutta aktiviteetti ei myöskään painotu oikealle, joka tarkoittaa sitä, että myöskään "hylkimisen tunnetta" ei synny.
   • Tutkimuksessa todettiin, että autistisen lapsen katsoessa kasvoja, jossa silmät kiinni tai auki, EEG-asymmetria-tulokset olivat samanlaiset, toisinkuin normaalilla lapsella
  • Katsekontakti ei ole kehittynyt normaalisti johtuen sen harjoittamisen vähäisyydestä