Z-testi

yhden arvon z-testi

yhden otoksen z-testi